handenschudden 2

Om cliënt en overheid een stand van kundige en bekwame natuurgeneeskundigen van behoorlijk maatschappelijk gedrag en beroepsmoraal te kunnen presenteren, is de “NOAG-beroepscode” vastgesteld. Door in het openbaar de NOAG-beroepseed af te leggen, verplicht elke NOAG-therapeut zich alle bepalingen van deze beroepscode in acht te nemen. Daardoor kunnen cliënten uitgaan van de betrouwbaarheid en bekwaamheid van de NOAG-therapeut. Daarnaast heeft de NOAG het klacht- en tuchtreglement ondergebracht bij het NIBIG. Inschrijving in het NOAG- en NIBIG register zal dan ook garant staan voor de bekwaamheid van een therapeut.

NOAG-beroepscode
De NOAG-therapeut zal, voor zover zijn beroepsbevoegdheden reiken, er naar streven elke cliënt de meest geschikte behandeling te geven. Hij zal de grenzen van zijn beroep ten opzichte van andere natuurlijke en reguliere deskundigen, werkend op het terrein van de volksgezondheid, in acht nemen. Hij onthoudt zich bij de uitoefening van zijn beroep van handelingen en uitspraken, welke gelegen zijn buiten het gebied van zijn eigen deskundigheid en/of bekwaamheid.

De NOAG-therapeut zal zijn cliënten naar beste vermogen behandelen en bijstaan, zonder aanzien des persoon. Hij zal feiten van vertrouwelijke aard te allen tijde dienen te respecteren. De NOAG-therapeut behoort al zijn kennis en vaardigheden op peil te houden en uit te breiden, o.a. door permanente educatie (nascholing) welke o.a. verzorgd wordt door de NOAG of ander opleidingsinstituut. Welke hun opleidingen hebben geaccrediteerd bij een erkend accreditatie bureau. De NOAG-therapeut zal geen handelingen verrichten die in strijd zijn met beroepsethische opvattingen of het normaal fatsoen. Al deze gedragsregels, en die gevallen waarin niet voorzien, vallen ter toetsing onder het NIBIG-tuchtreglement.

NIBIG klacht- en geschillen reglement
Door inschrijving in het NOAG-register onderwerpt men zich aan de tuchtrechtspraak van het NIBIG, zoals geregeld in het NIBIG-tuchtreglement wanneer bij het NIBIG ingeschreven voor de Wkkgz.

Wat is de Wkkgz?
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is vanaf 1 januari 2016 van start gegaan. Vanuit welke gedachte is de Wkkgz ontstaan wat houdt deze wet eigenlijk in?

Doel van de wet
Het doel van de Wkkgz is om de rechtspositie van een cliënt te verbeteren. De overheid vindt dat klachten over een zorgverlener beter én sneller aangepakt moeten worden. Bovendien wordt door deze nieuwe wet de drempel verlaagd voor een cliënt om een klacht in te dienen over een zorgaanbieder.

Belangrijke punten die in de Wkkgz staan:
* Het recht van de patiënt op informatie over de prestaties van zorgaanbieders
* De verplichting van zorgaanbieders om referenties te checken van nieuwe zorgverleners die bij hen komen te werken
* Verplichte melding van medische missers aan de cliënt

Voor alle zorgaanbieders is er iets veranderd, zo ben je als ZZP’er per januari 2017 verplicht om:

  • Een klachtenregeling in te stellen
  • Aangesloten te zijn bij een erkende geschilleninstantie
  • Een klachtenfunctionaris in te schakelen

Klachtenfunctionaris

Cliënten moeten met hun klachten terecht kunnen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris die advies geeft, helpt met het formuleren van de klacht en het zoeken naar een oplossing. De achterliggende gedachte van deze wet is om problemen te verhelpen zonder dat daar een geschillencommissie of tuchtcollege aan te pas hoeft te komen.

Belangrijk om te weten: als zorgaanbieder heb je zes weken de tijd om een klacht af te handelen.

Geschilleninstantie

Mocht door het inschakelen van de klachtenfunctionaris voor het probleem geen oplossing gevonden zijn, dan is er dankzij de nieuwe wet de mogelijkheid voor de cliënt om naar een onafhankelijke geschilleninstantie te stappen. Deze beoordeelt of de klacht wel of niet gegrond is en doet binnen zes maanden een uitspraak welke bindend is. De geschilleninstantie kan een schadevergoeding toekennen van tot wel 25.000 euro.

Als ZZP’er moet je vanaf 1 januari 2017 aangesloten zijn bij een geschilleninstantie. Deze moet erkend zijn door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Wkkgz is een soort update van twee verouderde wetten. Namelijk de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) en de Kwaliteitswet zorginstellingen. De WKCZ komt uit 1995 en sloot niet meer aan op de wensen en behoeften van cliënten. Veel patiënten vonden namelijk dat de afhandeling van klachten onder de vlag van de WKCZ te lang duurde. Ook gaven ze aan dat de klachtencommissies vaak partijdig waren.

Afhandeling van klachten

Voor de afhandeling van klachten en geschillen verwijst het NIBIG de therapeuten met Wkkgz-registratie door naar de klachtenfunctionaris.

Als er sprake is van een klacht, is het zaak om binnen zes weken zo adequaat mogelijk naar een oplossing te zoeken voor het aldus gesignaleerde probleem. Deze termijn kan zo nodig met vier weken verlengd worden.

De cliënt heeft in dat verband recht op kosteloze advisering, voorlichting en ondersteuning door een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Bij de klachtenfunctionaris kunnen zowel de cliënt als de therapeut terecht voor bemiddeling bij het vinden van een mogelijke oplossing. Als het niet mogelijk is om er samen uit te komen dan staat het zowel de cliënt als de therapeut vrij om de klacht aan te merken als een geschil.

Op basis van de Wkkgz dient een geschil te worden voorgelegd aan een door de Minister van VWS erkende onafhankelijke geschilleninstantie.

Het is belangrijk om aan uw cliënten kenbaar te maken dat u zich geregistreerd heeft voor de Wkkgz. U kunt dit doen door de Wkkgz-licentie in uw praktijk op te hangen, (nieuwe) cliënten een brief mee te geven of door een vermelding op uw website te maken. U vindt hier in een voorbeeldtekst vanuit het NIBIG. 

Wanneer een cliënt een klacht heeft kan deze contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen de cliënt verder informeren over de mogelijkheden en eventueel verdere procedure.